Verslo centras Vilniuje

LT EN

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 

 1. Kas yra šis dokumentas?

1.1 Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir kaip saugome bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.2 Privatumo politika nustato ir interneto svetainės upcity.lt (toliau – Svetainė) naudojimosi privatumo sąlygas. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.

1.3 Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti BDAR.

 

 1. Kas mes?

2.1. Mes esame UAB PROSPERITAS BALTICA, juridinio asmens kodas 121675895, buveinės adresas Upės g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika, informacinis el. paštas: info@cup.lt, už asmens duomenų apsaugą atsakingas asmuo: NT projekto vadovė Danutė Oželienė.

2.2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

 

 1. Kokių principų mes laikomės?

3.1 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

 1. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1 Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

a) Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Svetaine, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas, užsisakydami mūsų naujienlaiškį, pateikdami savo gyvenimo aprašymą (CV), ar kt. Informuojame, jog Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu – išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

b) Kai Jūs naudojatės mūsų Svetaine. Kai Jūs naudojatės mūsų valdoma interneto Svetaine, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP) naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje ir pan.) yra renkama automatiškai.

c) Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų.

4.2 Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises.

 

 1. KOKIAIS TIKSLAIS ir kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

5.1 Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime šiais tikslais:

a) Siekdami tobulinti Svetainę, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas ir (ar) prekes. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas ir (ar) prekes.

Slapukais mes galime surinkti tokią informaciją: interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto Svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas ir pan.

Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis Svetaine sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų gautus asmens duomenis.

Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.

 

b) Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, įskaitant pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, renginius ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, socialinių paskyrų profilio slapyvardis, telefono numeris.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių verslo valdymo sistemų, pačios Svetainės administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau kaip 2 metus nuo Jūsų sutikimo davimo dienos.

Apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.

 

c) Turto ir asmenų saugumo tikslu (vaizdo stebėjimas mūsų prekybos centro patalpose ir (ar) teritorijoje). Siekiami užtikrinti nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti turto saugumą ir neliečiamumą, taip pat mūsų darbuotojų, klientų ir kitų asmenų (prekybos centro lankytojų) saugumą, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu mes tvarkome vaizdo įrašus, kuriuose gali būti fiksuojami tokie asmens duomenys, kaip atvaizdas, informacija, iš kurios galima identifikuoti asmenį (informacija apie kūno sudėjimą, dėvėtus rūbus ir pan.), įvažiuojančių bei išvažiuojančių transporto priemonių valstybiniai numeriai ir kiti duomenys, nurodyti mūsų Vaizdo stebėjimo ir vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš mūsų vaizdo stebėjimo įrangos.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: apsaugos paslaugas teikiančioms įmonėms, automobilių stovėjimo aikštelę administruojančioms įmonėms.

Vaizdo stebėjimą vykdome ir vaizdo įrašus tvarkome pagal teisės aktus bei savo patvirtintas Vaizdo stebėjimo ir vaizdo duomenų tvarkymo taisykles.

 

d) Mūsų veiklos kokybės kontrolės tikslu (nusiskundimų ir (ar) Jūsų pateiktų užklausų bei komunikacijos išsaugojimas). Kai Jūs susisiekiate su mumis (arba mes, gavę Jūsų užklausą, susisiekiame su Jumis), saugome el. paštu ar raštu vykusio susirašinėjimo informaciją. Tokią informaciją renkame, siekdami užtikrinti tinkamą aptarnavimo kokybę ir kontroliuoti paslaugų teikimą.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, telefono numeris, kreipimosi į mus data ir laikas, komunikacijos informacija.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname: iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.); iš trečiųjų asmenų: apsaugos paslaugas teikiančių įmonių.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: apsaugos paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių verslo valdymo sistemų administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms, audito, teisines ar kitas konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 90 kalendorinių dienų nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.

 

e) Siekdami komercinių sutarčių sudarymo ir (ar) tinkamo (į)vykdymo. Įprastai komercinių patalpų nuomos, panaudos, reklamos, paslaugų, rangos, renginių organizavimo ar kitas sutartis sudarome su verslo partneriais, kurie yra juridiniai asmenys. Tokiais atvejais, Jūsų, kaip fizinio asmens, duomenis tvarkome, jeigu esate tokio juridinio asmens atstovas ir (ar) kontaktinis asmuo.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, (mobilaus) telefono numeris, el. pašto adresas, adresas,  asmens kodas, banko sąskaitos duomenys, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš: Jūsų, iš juridinių asmenų, kurių atstovas ar kontaktinis asmuo esate.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: informacinių verslo valdymo sistemų administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms, audito, teisines ar kitas konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome sutarties galiojimo metu ir 5 metus nuo jos pabaigos. Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu pradedamas (teisminis) ginčas – tokiu atveju asmens duomenys saugomi iki tarpusavio susitarimo priėmimo ir (ar) galutinio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Jeigu sutartis nesudaroma Jūsų asmens duomenis saugojame ne ilgiau nei 120 kalendorinių dienų nuo tokio sprendimo priėmimo momento.

 

f) Kandidatų atrankos į mūsų siūlomas darbo vietas mūsų įmonėje tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, norėdami surasti mūsų poreikius atitinkančius kandidatus dirbti pas mus, juos atrinkti bei įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui.

Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz., Jūsų CV pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kt.), ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz., esamų ar buvusių darbdavių ar pažįstamų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).

Šiuo tikslu Jūsų duomenų neteikiame ar neperduodame.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 90 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai buvo užbaigtas mūsų siūlomos darbo vietos konkursas, nebent esame gavę Jūsų atskirą sutikimą duomenis saugoti ilgiau.

g) kitais tikslais, kurie numatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

 

 1. Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai ir kokios yra mūsų naujienlaiškių prenumeratos taisyklės?

6.1 Gavę Jūsų papildomą sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti.

6.2 Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, socialinių paskyrų profilio slapyvardis, telefono numeris.

6.3 Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti Svetainėje bei mūsų socialinių tinklų paskyrose „NAUJIENLAIŠKIS“ įvedę savo el. pašto adresą ir paspaudus prenumeravimo patvirtinimą.

6.4 Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz., el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz., socialiniu tinklu Facebook, Instagram, ar kt.).

6.5 Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

6.6 Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6.7 Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

a) pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., paspaudžiant nuorodą „Jeigu daugiau nebenorite gauti VCUP naujienų, spauskite čia“ ar pan.);

b) atvykę į pas mus į prekybos centrą, adresu Upės g. 9, Vilnius, ir informacinio centro punkte, esančiame pastato 1 aukšte, pateikę atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus;

c) atsiųsti mums prašymą el. paštu reklama@cup.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6.8 Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.9 Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

 

 1. Kaip mes naudojame slapukus?

7.1 Mes renkame informaciją apie Jus, naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

7.2 Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: interneto adresas (IP) naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas.

7.3 Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);

b) kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad jis dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;

d) tiksliniam rinkodaros orientavimui.

7.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

7.5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

a) techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

c) analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

e) socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.

7.6. Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

Šaltinis Pavadinimas Paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
crazyegg.com _ceg.s Crazy Egg serviso slapukas, kuris registruoja lankytojo paspaudimus svetainėje Pirmo apsilankymo metu 3 mėn Užkoduoti
crazyegg.com _ceg.u Crazy Egg serviso slapukas, kuris padeda atpažinti svetainėje jau besilankiusį lankytoją Pirmo apsilankymo metu 3 mėn Užkoduoti
amazonaws.com s Crazy Egg 2.0 slapukas kraunamas iš Amazon AWS serverių, paskirtis kaip ir standartinių crazyegg slapukų. Pirmo apsilankymo metu Sesija Užkoduoti
amazonaws.com u Crazy Egg 2.0 slapukas kraunamas iš Amazon AWS serverių, paskirtis kaip ir standartinių crazyegg slapukų. Pirmo apsilankymo metu Sesija Užkoduoti
Google Analytics _ga Užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojaus naudoja svetainę Pirmo apsilankymo metu 2 metai Užkoduoti
Google Analytics _gid Užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojaus naudoja svetainę Pirmo apsilankymo metu Sesija Užkoduoti
Google Analytics _gat Google Analytics slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į Google servisą Pirmo apsilankymo metu Sesija Užkoduoti
facebook.com fr Naudojamas Facebook reklamos produktams Pirmo apsilankymo metu 3 mėn Užkoduoti
adform.net uid, cid Užregistruoja unikalų ID, kuris padeda atpažinti vartotoją keliaujantį per skirtingas to paties reklamos tinklo svetaines Prisijungus prie Google paskyros 2 mėn Užkoduoti
google.com 1P_JAR, DV Google reklamos slapukas, padeda rodyti orientuotas į lankytoją reklamas bei konversijų statistiką Prisijungus prie Google paskyros 6 mėn Užkoduoti
google.com APISID, SSID, SAPISID, GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION Naudojami saugoti lankytojo Google maps nustatymams ir informacijai, kaip pvz lankytojo objektai žemėlapiuose Prisijungus prie Google paskyros 2 metai Užkoduoti
google.com CONSENT Google slapukų sutikimo nustatymas. Būtinas reCaptcha veikimui Prisijungus prie Google paskyros 20 metų Užkoduoti
google.com SID, HSID, NID Youtube video statistika Prisijungus prie Google paskyros 10 metų Užkoduoti

 

7.7 Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

a) neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

b) Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Patvirtinu“.

7.8 Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba  http://google.com/privacy_ads.html.

7.9 Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

 

 

 1. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

8.1 Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir (ar) mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis bei teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8.2 Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalsi griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

8.3 Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

8.4 Neišsamus sąrašas asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, pateiktas šių Privatumo politikos 5.1  punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

 

 1. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

9.1 Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

9.2 Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz.,  patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

9.3 Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

 

 1. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

10.1 Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

10.2 Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

10.3 Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

 

 1. Išorinės svetainės

11.1 Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

 

 1. Kokias teises Jūs turite?

12.1 Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

12.2 Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

b) valstybės saugumą ar gynybą;

c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

12.3 Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

12.4 Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

12.5 Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

12.6 Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

12.7 Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

 

 1. Kam Jūs galite pateikti skundą?

13.1 Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

13.2 Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (ada.lt). Nors, visų pirma, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

 

 1. Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?

14.1 Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

 

 1. Kaip su mumis susisiekti?

15.1 Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite toliau nurodytais kontaktais:

a) siunčiant paštu – UAB PROSPERITAS BALTICA, registruotos buveinės adresas Upės g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika;

b) siunčiant el. paštu – info@cup.lt.

Privatumo politikos paskelbimo data 2018 m. gegužės 24 d.

Contacts

DANUTĖ OŽELIENĖ

Project Manager

Upės str. 9, Vilnius LT-09308

RITA ŽVIRBLIENĖ

Deputy Director General

Upės str. 9, Vilnius LT-09308

Privacy policy